Zapytanie ofertowe nr 2

02 lipca 2019

Lębork, 02.07.2019

 

Zamawiający: IMPETOR S.C. Mateusz Dziedziński, Michał Dziedziński, Syrokomli 1e, 84-300 Lębork, NIP 8411706148

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

 

 1.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 a)      Ocieplenie ścian budynków przy ul. Pionierów 13 w Lęborku płytami styropianowymi gr.12cm przy użyciu kleju do styropianu i siatki, siatki, kołków w ilości 551m2 zgodnie z przedmiarem robót sporządzonym na dzień 2018.12.18r.

b)     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z kosztorysem (załącznik):

- materiały: płyty styropianowe gr.12cm, klej do styropianu/siatki, siatka, kołki, tynk/baranek

- usługa zastosowania całego systemu

- inne: koszt wszystkich materiałów i narzędzi po stronie Wykonawcy.

c)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


2.    KRYTERIA OCENY OFERTY

W zapytaniu zastosowanie będzie miało 1 kryterium: Cena – 100%

 

 

3.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Termin składania ofert: 18 lipca 2019 godzina 14.00

Miejsce składnia ofert: Oferty na formularzu ofertowym z załącznika (do pobrania: format WORD lub format PDF)należy składać w biurze IMPETOR S.C. Mateusz Dziedziński, Michał Dziedziński pod adresem: ul. Syrokomli 1e, 84-300 Lębork lub na adres mailowy  info @impetor.pl.

 


4.    KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena brutto.

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


5.    INFORMACJA O WYKLUCZENIU

Informujemy, iż wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia będą wykluczone podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 


6.    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja Hali produkcyjno - magazynowo - biurowej przy ulicy Pionierów 13 w Lęborku na potrzeby utworzenia centrum przetwórstwa lokalnego” finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”