Zapytanie ofertowe nr 1

30 kwiecień 2019

 

Lębork, 30.04.2019

Zamawiający: IMPETOR S.C. Mateusz Dziedziński, Michał Dziedziński, Syrokomli 1e, 84-300 Lębork, NIP 8411706148

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

 

  1. 1.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

  1. a.    Wymianę starych okien na PCV, o powierzchni ponad 1m2 w ilości 141 m2 zgodnie
    z przedmiarem robót sporządzonym na dzień 2018.12.18 r.
  1. 2.    KRYTERIA OCENY OFERTY

W zapytaniu zastosowanie będzie miało 1 kryterium: Cena – 100%

 

  1. 3.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: 17 maja 2019 godzina 14.00

 

Miejsce składnia ofert: Oferty na formularzu ofertowym z załącznika (do pobrania: format WORD lub format PDF) należy składać w biurze IMPETOR S.C. Mateusz Dziedziński, Michał Dziedziński pod adresem: ul. Syrokomli 1e, 84-300 Lębork lub na adres mailowy  info @impetor.pl.

 

  1. 4.    KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena brutto.

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. 5.    INFORMACJA O WYKLUCZENIU

Informujemy, iż wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia będą wykluczone podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 

  1. 6.    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

------------

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja Hali produkcyjno - magazynowo - biurowej przy ulicy Pionierów 13 w Lęborku na potrzeby utworzenia centrum przetwórstwa lokalnego” finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”