Zapytanie ofertowe nr 4

02 stycznia 2020

 

Lębork, 02.01.2020

Zamawiający: IMPETOR S.C. Mateusz Dziedziński, Michał Dziedziński, Syrokomli 1e, 84-300 Lębork, NIP 8411706148

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

 

  1. 1.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

KNR 217-0144-03-00

Wywietrzaki dachowe

15,000szt.

KNR-W 2-020127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm

302 m2

KNR K-040305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

302 m2

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków ścian

302 m2

KNR 4-01 1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach

2500,000m2

 

KNR-W 4-011204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowaymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

2500,000m2

 

KNR K-040305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywaneręcznie na stropach na podłożu z tynku

2500,000m2

 

KNR 4-01 0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej naścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad5 m2 - tynki, lamperia, glazura

320,000m2

 

Wycena indywidualna

Montaż sufitu kasetonowego - brak uszczegółowienia jakie kasetony. Przyjęto średni standard. Cena robocizny i materialu

1150,000m2

 

Wycena indywidualna

Zmycie i zdarcie luźnych elementów z sufitu myjką ciśnieniową

1150,000m2

 

KNR 0-12 1119-03

Montaż parapetów z plytek typu GRES

54mb

 

KNR 4-01 0321-03

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5m w ścianach z cegieł

50szt.

 

KNR 202-1203-02-00

Drzwi  wewnętrzne stalowe higieniczne pełne i oszklone o powierzchni do 2m2

17,010m2

 

KNR 202-1203-02-00

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne lub oszklone o powierzchni: ponad 2 m2

25,920m2

 

 

 

 

 

KNNR-W 3

0801-04

Skucie starej posadzki

1423,000m2

 

KNR 2-01 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi

o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość

do 1 km

142,300m3

 

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z obiektu na teren działki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu

142,300m3

 

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudziak

71,150m3

 

KNR-W 2-02 0615-01

analogia

Izolacje z foli gr. do 0,20 mm

1423,000m2

 

KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa gr. 10 cm

123,000m

 

Wycena indywidualna

Rozprowadzenie nowej kanalizacji ściekowej pod posadzką

203,000m

 

KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa gr. 8 cm

250,000m2

 

KNR 2-02 0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy

do betonu - posadzka przemysłowa

130,000m3

 

KNR 2-02 0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy

do betonu - posadzka w cz. biurowej

12,300m3

 

KNR-W 2-02. 1126-02

Wykonanie posadzki żywicznej wraz ze zmywalnymi cokołami w części produkcyjnej

261,000m2

 

KNR AT-26 0102-01

Gruntowanie ręczne

2500,000m2

 

KNR 4-01 1204- 02

Malowanie metodą natryskową farbami akrylowymi lub emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

ścian

2500,000m2

 

Wycena indywidualna

Wybiałkowanie sufitu

1150,000m2

 

KNR-W 2-15

0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw

sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek

o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej

20 mm

21,000szt.

 

KNR-W 2-15

0132-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw

sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

21,000szt.

 

KNR-W 2-15

0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej

20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach

w budynkach niemieszkalnych

80,000m

 

KNR 2-15 0110-

04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach

niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

80,000m

 

KNR 9-25 0103-

03

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25-28 mm otulinami

Armaflex o grubości 13 mm

80,000m

 

wycena indywidualna

Wykonanie ogrzewania podłogowego w 5-ciu pomieszczeniach

wraz z korytarzem

1,000

 

Wycena indywidualna

Montaż 12 szt. nagrzewnic Volcano VR2 EC lub innej firmy o podobnych parametrach  z instalacją i montażem

12,000szt.

 

KNR 5-08 0209-

05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże

nie-betonowe) układany w tynku

240,000m

 

KNR 5-08 0512-

01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw

świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach

4x40W - zawieszanych

30,000szt.

 

KNR 5-08 0209-

05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże

nie-betonowe) układany w tynku

720,000m

 

KNR 5-08 0512-

01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw

świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach

4x40W - zawieszanych

60,000szt.

 

KNR 5-08 0209-

06

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże

nie-betonowe) układany w tynku

450,000m

 

KNR 5-08 0309-

08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych

3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych

16A/2.5 mm2 z podłączeniem

18,000szt.

 

KNR 5-08 0209-

05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże

nie-betonowe) układany w tynku

350,000m

 

KNR 5-08 0309-

03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych

2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z

podłączeniem

50,000szt.

 

KNR 5-08 0209-

05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże

nie-betonowe) układany w tynku

1 080,000m

 

KNR 5-08 0309-

03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych

2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z

podłączeniem

120,000szt.

 

KNNR 5 0405-

09

Montaż rozdzielnicy BIURA

1,000szt.

 

KNNR 5 0405-

09

Montaż rozdzielnicy HALA

2,000szt.

 

KNR 5-08 0209-

05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże

nie-betonowe) układany w tynku

70,000m

 

Wycena indywidualna

Dokumentacja odbiorowa, kierownik robót

1,000szt.

 

Wycena  indywidualna

Wymiana odpływów kanalizacyjnych przemysłowych - wpusty w posadzkach

3,000kpl

 

  1. 2.    KRYTERIA OCENY OFERTY

W zapytaniu zastosowanie będzie miało 1 kryterium: Cena – 100%

 

  1. 3.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: 20 stycznia 2020 godzina 14.00

 

Miejsce składnia ofert: Oferty na formularzu ofertowym z załącznika (do pobrania: format WORD lub format PDF) należy składać w biurze IMPETOR S.C. Mateusz Dziedziński, Michał Dziedziński pod adresem: ul. Syrokomli 1e, 84-300 Lębork lub na adres mailowy  info @impetor.pl.

 

  1. 4.    KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena brutto.

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. 5.    INFORMACJA O WYKLUCZENIU

Informujemy, iż wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia będą wykluczone podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 

  1. 6.    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

------------

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja Hali produkcyjno - magazynowo - biurowej przy ulicy Pionierów 13 w Lęborku na potrzeby utworzenia centrum przetwórstwa lokalnego” finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”